Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.

Общи условия

Общи условия за ползване на интернет магазин www.floramall.bg и извършването на покупки на стоки през него. 

Този документ регламентира реда и условията за посещение и ползване на Интернет магазин www.floramall.bg, достъпът до неговото съдържание, услуги и предоставена възможност за пазаруване.  

Моля, прочетете съдържанието на настоящия документ и ако не сте съгласни с него, не използвайте този УЕБ САЙТ!


1. Предмет и правно значение

1.1. Настоящите Общи условия са приети от „АСТРИОН“  ЕООД на основание чл. 16 от Закона за задълженията и договорите и чл. 298 от Търговския закон и уреждат:

-Условията за ползване на уебсайта www.floramall.bg от потребителите на предлаганите от него услуги;

-Условията, реда и начина за сключване на договори за покупко-продажба между „АСТРИОН“ ЕООД и потребителите на уебсайта www.floramall.bg;

-Правата и задълженията на „АСТРИОН“ ЕООД и на съответните потребители по сключените помежду им договори за покупко-продажба, включително сроковете и начините за доставка на поръчаните стоки, тяхното плащане и получаване, условията и реда за предявяване на рекламации и връщане на закупени продукти.

1.2. Приемането на настоящите Общи условия от потребителите на уебсайта www.floramall.bg е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между „АСТРИОН“  ЕООД и съответния потребител и за извършването на доставка на поръчаните стоки. „АСТРИОН“ ЕООД има право, но не е задължено да влиза в правоотношения и да извършва доставки спрямо потребители, които не са приели настоящите Общи условия. Приемането на настоящите Общи условия от потребителите се извършва чрез маркирането на полето (чекбокса) „Съгласен съм с Общите условия“ в рамките на процедурата по подаване на съответна поръчка за покупка и след като потребителят е въвел изискваните от процедурата лични данни. С приемането на Общите условия потребителят изразява съгласие за сключване на договор от разстояние.

1.3. Общите условия са публикувани на видно място на уебсайта www.floramall.bg и са достояние на всеки посетител.

1.4. Публикуването на стоки на уебсайта www.floramall.bg се счита за публична покана към потребителите да отправят до „АСТРИОН“ ЕООД съответно предложение за сключване на договор за покупко-продажба по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон.

1.5. Маркирането на полето (чекбокса) „Съгласен съм с Общите условия“ в рамките на процедурата подаване на поръчка за покупка създава необорима презумпция, че потребителят се е запознал с Общите условия преди да ги приеме. С маркирането на полето (чекбокса) „Съгласен съм с Общите условия“ потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.


2. Данни за „АСТРИОН“ ЕООД и за уебсайта www.floramall.bg 

www.floramall.bg е уебсайт за електронна търговия – продажба и доставка на публикуваните в него стоки. Уебсайтът www.floramall.bg е собственост на „АСТРИОН“ ЕООД. Към настоящия момент „АСТРИОН“ ЕООД е регистрирано по ДДС, поради което посочените на уебсайта www.floramall.bg цени са крайни и с включено ДДС.3. Обект на продажба

Основни характеристики на предлаганите стоки. Цени и транспортни разходи, невключени в цената.

3.1. Обект на продажба чрез уебсайта www.floramall.bg са обявените на него стоки към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на потребителя. Стоките, обект на продажба чрез сайта, са описани по вид и качество и са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики.

3.2. Основните характеристики на стоките, предлагани чрез уебсайта www.floramall.bg, са описани в самия уебсайт и в съответните подраздели за отделните видове продукти.

3.3. Цените на стоките, предлагани чрез уебсайта www.floramall.bg, са посочени в самия уебсайт, в раздела за съответния вид стока. Единичната и общата цена на съответните стоки, предмет на конкретна поръчка за покупка, се визуализират в рамките на процедурата по нейното оформяне и подаване от потребителя.  „АСТРИОН“ ЕООД има право да променя едностранно посочените на уебсайта www.floramall.bg цени, като промяната на цените има сила само за поръчки, направени след нейното обявяване на уебсайта.

3.4. Цените по т. 3.3. не включват транспортните разходи по доставката, които се начисляват и заплащат от потребителя в допълнение към посочените цени според нагледно обявената на сайта тарифа.

3.5. Отправената от „АСТРИОН“ ЕООД чрез уебсайта www.floramall.bg публична покана съгласно чл. 290, ал.1 от ТЗ е валидна до изчерпване на количествата от съответната стока. Обявените цени са валидни до тяхната евентуална промяна от „АСТРИОН“ ЕООД, като във всички случаи промяната на цените не засяга вече потвърдените поръчки за покупка.


4. Общи задължения на потребителите във връзка с ползването на уебсайта www.floramall.bg и покупката на стоки

4.1. Уебсайтът www.floramall.bg може да бъде ефективно използван за подаването на поръчки за покупка на предлаганите от него стоки само след като съответният потребител изпрати надлежно попълнена електронна форма за съответната поръчка, съдържаща:

- вида и броя на стоките, предмет на поръчката за покупка;

- единичната и общата крайна цена на поръчаните стоки;

- разходите по доставката на стоката до посочения в поръчката адрес за доставка;

- трите имена на потребителя;

- валиден електронен адрес на потребителя;

- телефонен номер на потребителя;

- адрес за получаване на поръчаната стока;

- трите имена на лицето, овластено от потребителя да получи стоката на посочения адрес за доставка – в случай, че потребителят желае да посочи такова лице;

- данни за избрания от потребителя начин на плащане – по банков път, с наложен платеж;

- в случай, че потребителят избере да плати цената на стоката по банков път – изрично изявление, че същият е съгласен да плати цената авансово;

- изрично съгласие на потребителя за сключване на договор за продажба от разстояние (чл. 48 ЗЗП);

- данни за издаване на фактура – в случай, че потребителят желае издаването на фактура. Попълването на непълни, неверни или сгрешени данни в поръчката за покупка прави същата невалидна и освобождава „АСТРИОН“ ЕООД от всякакви задължения, свързани с нейното приемане и/или изпълнение.

4.2. Поръчката за покупка на стоки през уебсайта www.floramall.bg може да бъде подадена само след като потребителят се запознае с настоящите Общи условия и ги приеме чрез маркирането на полето (чекбокса) „Съгласен съм с Общите условия“ преди изпращането на съответната поръчка по електронен път.

4.3. Уебсайтът www.floramall.bg не позволява изпращането на поръчки при непълни данни по т. 5.1. или при липсата на изявление за приемане на Общите условия.

4.4. Поръчката за покупка се счита за предложение от страна на потребителя за сключване на съответен договор за покупко-продажба по смисъла на чл. 290, ал. 1 ТЗ. Поръчката за покупка не обвързва „АСТРИОН“ ЕООД и уебсайта www.floramall.bg до момента на нейното потвърждаване от „АСТРИОН“ ЕООД съгласно т.6.1.

4.5. Поръчката за покупка е електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, съдържащо оферта за покупка, съгласно съдържанието на поръчката.


5. Проверка за верността на предоставените от потребителя данни и автентичността на поръчката. Приемане на предложението на потребителя за сключване на договор за покупко-продажба

5.1. След получаване на поръчката „АСТРИОН“ ЕООД и уебсайтът www.floramall.bg извършват проверка за автентичността на поръчката, нейната валидност и верността на посочения адрес за доставка, като се свързват с потребителя на посочения от него електронен адрес или телефон. След като потребителят потвърди автентичността на подадената от него поръчка и нейните реквизити, „АСТРИОН“ ЕООД изпраща потвърждение за приемането на поръчката на посочения в нея електронен адрес. Потвърждението на поръчката съдържа всички данни по т. 5.1., дължимите от потребителя транспортни разходи, срока за извършване на доставката и уникален номер на приетата поръчка. В случай, че потребителят е посочил, че ще извърши плащането по банков път, потвърждението съдържа и данните за банковата сметка на „АСТРИОН“ ЕООД, по която следва да бъде извършено плащането. В тези случаи срокът за извършване на доставката започва да тече от момента на заверяването на банковата сметка на „АСТРИОН“ ЕООД с дължимата сума. В съответното платежно нареждане или вносна бележка потребителят задължително посочва уникалният номер на подадената от него поръчка, предоставен му с потвърждението за нейното приемане. При спазване на условията по т. 5.1. поръчката за покупка се счита за приета от „АСТРИОН“ ЕООД и подлежаща на изпълнение от момента на изпращане на електронното потвърждение на поръчката от страна на „АСТРИОН“ ЕООД.

5.2. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работния ден, следващ подаването на поръчката, „АСТРИОН“ ЕООД ще уведоми потребителя за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от потребителя електронен адрес или на посочения телефонен номер. В съобщението се посочва и срокът, в който доставката може да бъде извършена. В тези случаи потребителят има право да се откаже от подадената поръчка, да я потвърди, като приеме съответния нов срок за доставка, или да поръча друга, налична стока.


6. Сключване на договорите за покупко-продажба

6.1. Договорът за покупко-продажба се счита за сключен в момента, в който „АСТРИОН“ ЕООД изпрати електронно потвърждение за приемане на поръчката за покупка на посочения в нея електронен адрес, освен в случаите по т. 6.2.

6.2. В случай, че предмет на поръчката по т. 5.1. са стоки на обща стойност над 1 000 (хиляда) лева, между „АСТРИОН“ ЕООД и потребителя винаги се сключва писмен договор за покупко-продажба. В този случай поръчката за покупка се счита за приета от „АСТРИОН“ ЕООД и подлежаща на изпълнение от момента на подписването на писмения договор. „АСТРИОН“ ЕООД информира потребителя за необходимостта от сключването на писмен договор за покупко-продажба съгласно настоящите общи условия в рамките на процедурата по проверка на автентичността на поръчката и нейната валидност съгласно т. 6.1.


7. Права и задължения на страните

7.1. „АСТРИОН“ ЕООД се задължава:

- да прехвърли на потребителя собствеността на стоката, предмет на сключения договор за покупко-продажба от разстояние;

- да достави в срок съответната стока;

- да осигури съответствие на закупената стока със сключения договор за покупко-продажба по смисъла на чл. 106 от Закона за защита на потребителите.

7.2. Потребителят се задължава:

- да посочи пълни, точни и верни данни по т. 5.1.;

- да плати цената на поръчаната от него стока;

- да заплати разходите по доставката, при наличие на такива;

- да осигури достъп и възможност за получаване на стоката лично от него или от друго лице, което той надлежно е овластил за това.


8. Получаване на стоката

8.1. „АСТРИОН“ ЕООД доставя стоките по подлежащите на изпълнение (потвърдени) поръчки с куриер до 3 (три) работни дни след сключването на договора за покупко-продажба.

8.2. Поръчаната стока може да бъде получена само от:

- купувача;

- лице, овластено от купувача да получи стоката по реда, посочен в т. 5.1. (със самата поръчка);

- лице, което е изрично овластено от купувача да получи стоката с надлежно писмено пълномощно;

- лице, което изрично потвърди автентичността и идентичността на поръчаната стока и се съгласи да я заплати в брой от името на купувача;

- лице, което представи оригинал на заверено от банка преводно нареждане или вносна бележка за заплащане на цената на доставената стока.

8.3. В случай, че на посочения в поръчката адрес не бъде намерено лице по т. 9.2. в срока за изпълнение на доставката или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, „АСТРИОН“ ЕООД се освобождава от задължението си да достави стоката - предмет на поръчката за покупка. В случай, че потребителят потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по допълнителната доставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката, едновременно с общата сума за поръчката и първата доставка.

8.4. При приемането на стоката лицето по чл. 9.2. подписва документ, удостоверяващ получаването на доставката и изпълнението на задълженията на „АСТРИОН“ ЕООД по чл. 54 от ЗЗП със съдържание съгласно Приложение № 1 към настоящите Общи условия.

8.5. В случай, че купувачът е потребител по смисъла на пар. 13, т. 1 от ЗЗП, при получаването на доставката лицето по т. 8.2. получава екземпляр от писмена информация, съдържаща:

- актуалните данни на „АСТРИОН“ ЕООД съгласно т. 2 и служебния адрес, на който потребителят може да изпраща жалби;

- правото на потребителя да се откаже от сключения договор, условията и начина за упражняването на това право;

- данни за предоставяните услуги след продажбата и за предоставените гаранции. При получаването на доставката лицето по т. 8.2. подписва един екземпляр от предоставената му информация, който остава у куриерската фирма и се предава на „АСТРИОН“ ЕООД.

8.6. В случай, че плащането на цената на стоката не е извършено по банков път, цената се заплаща на куриера при доставянето й. По същия начин се заплащат и транспортните разходи по доставката.


9. Отказ за получаване на поръчана и доставена стока. Отказ от договора:

9.1. Клиентът има право да откаже получаването на стоката - предмет на подадена от него поръчка, когато:

а) доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от потребителя и това може да се установи чрез обикновения й преглед;

б) цената, която потребителят следва да заплати, не съответства на дължимата цена;

в) потребителят е физическо лице и упражни правото си по т. 9.2. За случаите на отказ за получаване на стоката се съставя протокол в момента на доставката, в който се описват причините за отказа. В случаите по буква „а“ по-горе и ако потребителят не изяви друга воля, стоката подлежи на заменяне с такава, която съответства на договореното. Разходите по заменянето на стоката са за сметка на „АСТРИОН“ ЕООД.

9.2. В случай, че потребителят е физическо лице, той има право да се откаже от договора за покупко-продажба в срок от 14 (четиринадесет) календарни дни от датата на доставката. В тези случаи разходите по връщането на продукта са за сметка на купувача. Продуктът трябва да бъде във вида, в който е доставен:

- Запазен добър търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана, счупена);

- Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба;

- Запазена оригинална опаковка, консумативи и аксесоари, в случай, че е имало включени такива;

- Транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на клиента.

Правото по тази точка може да се упражни и чрез отказ да бъде приета дадена доставка.

9.3. В случаите по т. 9.1. и т. 9.2., ако потребителят е заплатил цената на стоката,  „АСТРИОН“ ЕООД възстановява платените суми в срок от 10 работни дни. В случай, че потребителят е отказал да приеме стоката поради несъответствието й с уговореното и същата подлежи на замяна, се прилага съответно т. 6 и се извършва нова доставка.


10. Рекламации

Рекламациите за недостатъци на доставени от „АСТРИОН“ ЕООД стоки се извършват на основанията и по реда, предвидени в Закона за задълженията и договорите, Закона за защита на потребителите и останалите приложими нормативни актове.


11. Дата на влизане в сила на настоящите Общи условия

Настоящите Общи условия са обявени на уебсайта www.floramall.bg и влизат в сила, считано от 01 март 2015 г., като се прилагат за всички поръчки за покупка, подадени на или след тази дата.

Съгласно ЗЗП ние от „АСТРИОН“ ЕООД сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:

  • Името и адресът ни – „АСТРИОН“ ЕООД, 5400 СЕВЛИЕВО, УЛ. „ИВ.УСТАБАШИЕВ“ 22А, 11.
  • Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт.
  • Цената на стоките е изписана С ВКЛЮЧЕНО ДДС на страниците за представяне на съответния продукт.
  • Стойността на транспортните разходи за доставка НЕ са включени в цената.

Ние не налагаме никакви допълнителни стойности при използването на представените средства за комуникация.Loading...